BUAtv | Faculty focus - Faculty of Economic & Management Sciences

BUAtv | Faculty focus - Faculty of Economic & Management Sciences
  Watch the video

  click to begin

  Youtube

  Legoro le na le kgato mo dikhamphaseng tsotlhe ka boraro: Mafikeng, Potchefstroom le Vanderbijlpark.
  Re na dikolo di le thataro.
  Re na le sekolo sa kgwebo se se rutang MBA le diporokerama tsa khuduthamaga.
  Gape re na le Sekolo sa Palotlotlo se se rutang Disaense tsa Ditšhelete le Palotlotlo,
  le go ruta di-CA jalo jalo..., Palotlotlo ya Forensiki, le Sekolo sa Seikonomiki,
  le Sekolo sa Saekholoji ya Intaseteri le Tsamaiso ya Metswedithuso ya Batho,
  le Sekolo sa Disaense tsa Tsamaiso le sa bofelo sa Sekolo sa Tsamaiso ya Bojanala mme tsone ke dikolo tsotlhe tse di rutiwang.
  Ntlha e e botlhokwa ke gore re rata go tlisa phetogo mo Aforikaborwa le mo ditšhabatšhabeng.
  Ga re leke fela go fa baithuti ba rona bokgoni jwa setekeniki
  mme re lebelela gape go katisa baithuti ba "boalogi-kgoni"
  se e leng lefoko le le reng baithuti ba rona ba tswa ba na le bokgoni jwa baalogi
  ba ditiro tse di seng di nne teng le jaanong jaana.
  Ka jalo go botlhokwa gore ba nne le bokgoni jwa go rarabolola ditharaano
  mme ba tshwanetse go na le boalogi-kgoni jo Yunibesiti ya Bokone-Bophirima
  e gatelelang gore baalogi ba nne le bone fa ba fetsa dithuto tsa bone mme ba kgone
  go nna baagi ba ba boikarabelo go nna baagi ba ba tlhokomelang boago.
  Ke akanya e e kgatlhisang go feta ke diphetho tsa ITC.
  Se ke tlhatlhobo ya ntlha ya boto
  e baithuti ba rona ba tshwanetseng go e kwala go nna babalamatlotlo ba ba kwadisitsweng.
  Re nnile le palo ya ba ba fetang ya 93%
  mme palo e e kwa godimo kgakala fa e bapisiwa le palo ya diyunibesiti tse dingwe tsa mo nageng ya 78%.
  Ka ntlha e re motlotlo thata ka Sekolo sa Palotlotlo
  ka kabelo e ya bone ka maduo a.
  Ka tlwaelo fa o lebelela diyunibesiti tse dingwe,
  magoro a disaense tsa ikonomi le botsamaisi ba lebeletse kgwebo fela
  mme go thata gore ba tswelele pele go dira patlisiso mme rona re ka re re na le babatlisiso
  ba NRF e ba neileng maduo ba le 15 mo legorong.
  Re na le palo e kgolo ya baporofesara
  ba ba seng ba tlwaelo - mo nageng le kwa boditšhabatšhabeng
  le gape difelo tsa morago ga Phd, ba bontsi ba bone ba leng ba boditšhabatšhaba.
  Ntshetsontle ya rona ya patlisiso e tla feta kgakala diyuniti di le 100
  mme se se feta kgakala palo ya tse dingwe tsa diyunibesiti tse dinnye.
  Se se dira gore re nne motlotlo thata ka diphitlhelelo tsa rona tsa patlisiso.
  Re ka rata go itsiwa re le lefelo le le botlhokwa la kgwebo le IT
  mo nageng ya rona.
  Mme fa re ka fitlhelela se ka boikarabelo ba boago le go nna baagi
  ba ba tlotliwang, baithuti ba rona ba tla kgona go tlisa diphetogo.
  Gape ba ka se tshabe go tlwaela ditiro tse dišwa tse di santseng di tla bopiwa.
  Re na le diporojeke tse dintsi
  mme re ka sedifatsa palo fela:
  E nngwe ya tsone ke ya GIF BACK mo re yang kwa morafeng, a re re ke rameno.
  Gongwe o ka fana ka madi kgotsa ka kabelo ya madi
  mme re kopa bogolo gore a o ka bona palo ya balwetse mme o sa ba kope madi,
  mme porojeke e e tsamaya sentle thata.
  Gape re na le Porokerama ya Go Bopakakgwebo ya Basadi
  e e lebeletseng basadi mo merafeng ba ba katisiwang
  mme gape re na le YEBO!
  Yone ke porokerama ya "Young Entrepreneurship Business Organisation"
  YEBO e e leng mokgatlho o mo go one go tsepamang mo ntlheng ya bopakakgwebo mo legorong.
  Gape mo dikolong re dira paakanyo e ntsi mo dikolong
  go itsisa barutwana maiphediso a a ka ithutelwang mo Legorong la Disaense tsa Sekolo sa Disaense tsa Seikonomiki le Tsamaiso
  Gape ra na le TRADE le monnasetulo wa teng wa Thulaganyo ya Kgwebo ya Lefatshe e e leng lefelo le lengwe la rona la patlisiso
  yo o dirang tiro e ntsi ya kgwebo le seikonomiki
  BUAtv: Faculty focus - Faculty of Engineering Pukki Talentfees 2018 | DM de Kock - Super Market Flowers BBC Persian Live - پخش زنده برنامه‌هاى بى‌بى‌سى فارسى A call for calm A sixth sense for project management | Tres Roeder | TEDxCWRU Pukki Talentfees 2018 | Glimpse - Young Boy Amazon's Jeff Bezos: Lessons in Management at I.A. Gala 2017 Randy Pausch Lecture: Time Management Top 10 Job Interview Questions & Answers (for 1st & 2nd Interviews) The Perfect Boss: Dr. Axel Zein at TEDxStuttgart